Admin

 

 

ÄLYNYSSEkilpailu 2014


Älynysse – mikä se on?

Älynysse on bussi nro 277 ja ajaa TKL:n linjalla 26, joka tarjoaa matkustajille mahdollisuuden tehdä busseista ja Tampereen joukkoliikenteestä sellaisia, joita matkustajat haluavat. Älynyssen Facebook-sivulla matkustajat voivat kertoa, millaisia busseja, liikennettä ja palveluita he haluavat sekä vastata viikon kysymykseen ja osallistua tuotekehityspainotteisiin kysymyksiin. Älynyssessä matkustajat eivät vain esitä ideoitaan, vaan keskustelevat ja ideoivat yhdessä. Älynysse on moderni, osallistava ja vuorovaikutteinen kehittämismenetelmä. Tervetuloa kyytiin – anna meille mahdollisuus toteuttaa haluamaasi palvelua!

Älynyssessä on ainakin viisi kehittämisteemaa, joihin matkustajat voivat esittää ideoitaan:
1. Älyliikenteen kehittäminen
2. Matkustajan digitaaliset palvelut ja niiden käyttöliittymät
3. Liikkuvan työkoneen (tässä tapauksessa bussi) tekninen kehittäminen
4. Liikenne- ja kuljetustekniikan, liikkumisen sekä käyttöliittymien tutkimuksen edistäminen
5. Markkinointiviestinnän kohdentaminen matkustajille.

Edellisten lisäksi matkustajat voivat kommentoida ja ideoida mitä tahansa asiaan liittyvää. Älynyssestä saa myös vapaasti hyödynnettävää, maksutonta, ja avointa dataa joukkoliikenteestä.

Miksi Älynysse tarvitaan?
Älynyssen kautta syntyy sellaisia palveluita, joita ei etukäteissuunnittelulla kyetä luomaan. Suomen vientitulot ovat dramaattisesti vähentyneet ja ilman vientituloja ei kyetä ylläpitämään nykyistä elintasoa ja kansalaisten hyvinvointia. Älynysse auttaa suomalaisia kone- ja laitevalmistajia sekä palvelunkehittäjiä muuttamaan tuotekehitystoimintaa nopeammaksi ja ketterämmäksi. Näin saamme nykyistä nopeammin luotua uusia vientituotteita, joiden myynnillä rahoitetaan suomalaista yhteiskuntaa. Älynysse uudistaa suomalaista teollisuutta ja sen toimintamalleja. Älynysse antaa kansalaisten luoda itselleen palveluita.

Miten Älynysse kulkee?
Älynyssen tarjoavat yhteistyössä FIMECC Oy, Wapice Oy, Tampereen joukkoliikenne ja TKL. Tampereen kaupunki kokeilee yhteisöllistä kehittämistä joukkoliikennekalustoa alustana käyttäen. FIMECC Oy ja Wapice Oy toteuttavat Tampereen bussikalustoon sekä kaupunkilaisia että yrityksiä aktivoivan yhteisöllisen kehittämisen teknologiaratkaisut.

Tutustu lisää: www.älynysse.fi


Älynysse – What is that?

Älynysse is the bus number 277 on route 26 in the city of Tampere. It provides the passengers with an opportunity to make busses and public transport what they have always wanted them to be. On the Älynysse Facebook, the passengers can tell us, what kind of buses, transport, and services they need, and they can answer to the question of the week, and participate in FIMECC’s product development oriented questions. In Älynysse, people do not just present their ideas, but they can discuss and co-create together. Älynysse is a modern, participatory, and interactive development method. Welcome on board – give us an opportunity to implement the service you need!

There is at least five development themes in Älynysse:
1. Intelligent and smart traffic development
2. Digital services and interfaces for passengers
3. Mobile work machine (the bus in this case) development
4. Logistics and transport technology, traveling, and user interface research support
5. Target marketing development.
Passengers can initiate and comment ideas in any sector as well. Älynysse provides free and open data on the public transport.

Why do we need Älynysse?
Älynysse leads to services that may not be initiated or designed by traditional service development processes. The export income of Finland has significantly decreased. Without export income, Finland is not capable to continue as a welfare society. Älynysse helps Finnish-based companies to change their product development faster and agile. This way we can create new export faster and are able to keep up the good standard of living. Älynysse leads to renewal in Finnish industry development culture. Älynysse empowers people to create services for them.

How does it work?
Älynysse is jointly provided by FIMECC Ltd., Wapice Ltd., Tampere Public Transport, and Tampere City Transport. City of Tampere tests and demonstrates community based development in public transport. FIMECC Ltd. and Wapice Ltd. implement the community based development technologies for Tampere in order to activate citizens and companies.

Visit the website www.alynysse.fi